EuroRent
Uslovi

Opšti uslovi poslovanja

U skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti:

I OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja uređuje se poslovanje Agencije za nekretnine "EURORENT"
Opštim uslovima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Posrednika u zakupu nepokretnosti i Nalogodavca ( fizičkog ili pravnog lica ).
Posredovanje se vrši na osnovu Opštih uslova poslovanja i Ugovora o posredovanju o zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.
Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da je upoznat, da prihvata i da je saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja Agencije za nekretnine "EURORENT".
Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

PONUDA NEKRETNINA

- Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim ili usmenim putem, te je uslovljena potvrdom. Agencija zadržava mogućnost trenutne greške u opisu i ceni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već iznajmljena ili je vlasnik odustao od izdavanja.
- Potražnja nekretnina temelji se na podacima koje je agencija zaprimila pismenim ili usmenim putem, te je uslovljena potvrdom
- Ponude i obaveštenja agencije primalac (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije sme preneti trećim licima.
- Ako je primalac ponude već upoznat s nekretninama koje mu je agencija ponudila, obavezan je o tome bez odlaganja obavestiti agenciju.

II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE I OBAVEZE NALOGODAVCA

Obaveze i prava Posrednika

2.1 Posrednik se obavezuje da u okviru usluge posredovanja deluje u skladu sa načelima odgovornosti, istinitosti, transparentnosti prema nalogodavcima i poslovnom okruženju te da izvrši sledeće radnje:

2.2 Smatraće se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećim licem (fizičkim ili pravnim) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla a posebno ako je:
- Neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili sa njim povezano lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;
- Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica (ili njegovog predstavnika – punomoćnika, srodnika) radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;
- Nalogodavcu saopštio ime, adresu, broj telefona, telefaksa ili e-adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti.

2.3 Posrednik će poslove posredovanja obavljati preko ovlašćenih agenata i drugih stručnih službi. U poslovanju sa konkretnim Nalogodavcem Posrednik će u skladu sa organizacijom poslovanja odrediti jednog ili više agenata koji će biti zaduženi za neposrednu saradnju sa tim Nalogodavcem. Nalogodavac ima pravo da zahteva da mu se odredi drugi agent umesto ranije određenog bez obaveze navođenja razloga zbog kojih traži promenu.

III OBAVEZE NALOGODAVCA - ZAKUPODAVAC

3.1 Nalogodavac – zakupodavac nepokretnosti u okviru usluge posredovanja prihvata obavezu da izvrši sledeće radnje:

3.2 Ukoliko Nalogodavac sam ili preko drugog posrednika oglasi  nepokretnost po nižoj ceni od cene ponuđene preko posrednika a o tome ne obavesti Posrednika u roku utvrđenom u tački 3.1.7 Posrednik je ovlašćen da sam bez pribavljanja posebne saglasnosti Nalogodavca snizi cenu po kojoj se oglašava predmetna nepokretnosti do najnižeg iznosa po kome se ta nepokretnost oglašava od strane Nalogodavca i ostalih lica uključenih u prometu-zakup predmetne nepokretnosti.

3.3 Nalogodavac odgovara za štetu nanetu posredniku i trećim licima, ukoliko nije postupao prema načelima savesnosti a naročito u pogledu pravnog statusa i fizičkih karakteristika nepokretnosti.

3.4 Nalogodavac je obavezan da posredničku nadoknadu isplati posredniku koji ga je prvi put doveo u vezu sa zakupcem a u slučaju da posrednika dovede u vezu sa nalogodavcem lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost obavezan je da o tome upozna posrednika kako bi se izbegli potencijalni sporovi između nalogodavca i posrednika međusobno a u slučaju da to ne učini smatraće se da je nalogodavac sa potencijalnim zakupcem prvi put doveden u vezu posredstvom Posrednika Agencija za nekretnine "EURORENT".

IV OBAVEZE NALOGODAVCA – ZAKUPAC

4.1 Nalogodavac – zakupac nepokretnosti u okviru usluge posredovanja prihvata obavezu da izvrši sledeće radnje:

4.2 Nalogodavac je obavezan da posredničku naknadu isplati posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Nalogodavac razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je Posrednik Agencija za nekretnine "EURORENT" istu pokazala obavezan je da o tome upozna Posrednika, kako se ne bi dupliralo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i posrednika kao i posrednika međusobno a u slučaju da Nalogodavac to ne učini smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom posrednika Agencija za nekretnine "EURORENT"

4.3 Nalogodavac je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše Posredniku Potvrdu o razgledanju nepokretnosti u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost razgledao posredstvom posrednika Agencija za nekretnine "EURORENT"

4.4 U slučaju da Nalogodavac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost nalogodavcu ili sa njim povezanim licima, i pored odbijanja Nalogodavca da potpiše Potvrdu o gledanju, pa Nalogodavac ili sa njim povezana lica zaključi Ugovor o prometu - zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je Nalogodavca u vezu sa zakupodavcem doveo Posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima: svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, SMS porukama i slično.

V EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE I UGOVOR O EKSKLUZIVNOM POSREDOVANJU

5.1 Budući da je Ugovor o ekskluzivnom posredovanju rezultat posebnog odnosa između Nalogodavca i Posrednika, istim se odnosi Nalogodavca i Posrednika mogu ugovoriti na drugačiji način u odnosu na ove Opšte uslove poslovanja, sem u sledećim odredbama:

5.2 Sve odredbe ovih Opštih uslova poslovanja odnose se i na Ugovor o ekskluzivnom posredovanju u odnosu na ona pitanja koja samim Ugovorom nisu rešena na drugačiji način, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona kojima je uređen Ugovor o ekskluzivnom posredovanju i sa pravnom prirodom Ugovora o ekskluzivnom posredovanju.

VI PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA

6.1 Posrednik ima pravo da uz saglasnost Nalogodavca (zakupodavca) fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise posrednik ne sme koristiti u druge svrhe osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na sajtovima u vlasništvu Posrednika, portalima za nekretnine, putem oglasa na internetu, putem oglasnog štampanog materijala i kataloga.

6.2 Posrednik ima pravo da u pisanoj odnosno elektronskoj formi zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će u celini ili delimično preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora po posredovanju na drugog posrednika ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je dužan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja tog Ugovora.

6.3 Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opštim uslovima poslovanja.

VII OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU I TROŠKOVE

7.1 Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja prvog pravnog akta koji u cilju realizacije posredovnog posla ugovorne strane zaključe (Predugovor ili kupoprodajni Ugovor).

7.2 Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja Predugovora ili Ugovora, za koji je posredovao u skladu sa prethodnim stavom.

7.3 Iznos posredničke naknade odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge Posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

7.4 Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke ako je to izričito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

7.5 Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako posredovani pravni posao umesto Nalogodavca – zakupac, zaključi sa njim povezano lice kao i u slučaju da Nalogodavac – zakupodavac, umesto sa trećim licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, zaključi posredovani pravni posao sa povezanim licem (fizičkim ili pravnim) tog trećeg lica. Povezanim licima će se smatrati: bračni odnosno vanbračni drug, potomak, roditelj, roditelji bračnog druga, njegova braća i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasništvu (suvlasništvu) potencijalnog zakupca ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

7.6 Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza Nalogodavca ili Posrednika a u roku ne dužem od 12 (dvanaest) meseci od dana prestanka važenja Ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovig posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku plati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo dogovoreno.

7.7 Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja Ugovora o posredovanju, dužan je da plati posredniku posredničku nadknadu, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

7.8 Posrednik ili Potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi Ugovor o prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav Ugovor sa nalogodavcem zaključi lice koje za posrednika obavlja poslove posredovanja.

7.9 Posrednička naknada koja se obračunava u procentima u odnosu na ugovornu cenu predmetne nepokretnosti izraženu u evrima ili drugoj stranoj valuti, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije, važećem na dan plaćanja.

7.10 Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku naknadu (u slučaju raskida, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

7.11 Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (Izvod iz Katastra, službene potvrde, i sl.) a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi Nalogodavac, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju

VIII UGOVOR O POSREDOVANJU

8.1 Ugovor o posredovanju zaključuje se između Posrednika i Nalogodavca i to u pisanom obliku. Pod pojmom pisanog Ugovora podrazumeva se i Ugovor zaključen u elektronskom obliku u skladu sa propisima koji uređuju elektronsko poslovanje.

8.2 Ugovor o posredovanju sklapa se na određeno vreme. Rok trajanja Ugovora o posredovanju određuje se u svakom pojedinačnom slučaju posredovanja i ne može biti duži od 12 (dvanaest) meseci. Ugovor o posredovanju se samo pisanim sporazumom ugovornih strana više puta produžiti.

8.3 Nalogodavac i posrednik dužni su jedan drugoga obavestiti o prestanku Ugovora o posredovanju najkasnije 15 (petnaest) dana pre isteka roka na koji je Ugovor sklopljen, ukoliko ne žele nastaviti ugovorni odnos posredovanja. Obaveštenje o prestanku Ugovora daje se u pisanom obliku. U protivnom, ukoliko Nalogodavac ili Posrednik ne obavesti drugu stranu o prestanku Ugovora, Ugovor se smatra prećutno produženim na isti rok na koji je bio prvobitno sklopljen.

8.4 Posrednik može odbiti sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem na osnovu svoje slobodne procene a naročito u bilo kom od sledećih slučajeva:

IX SARADNJA SA DRUGIM POSREDNICIMA

9.1 Posrednik u okviru obavljanja usluge posredovanja može sarađivati sa drugim posrednicima koji na tržištu posluju u skladu sa zakonom s tim da u slučaju zaključenja posredovanog posla čija realizacija je rezultat saradnje Posrednika sa drugim posrednicima, Nalogodavac ne može imati veće obaveze od onih koje je ugovorio sa Posrednikom.

9.2 Posrednik je ovlašćen da poslove posredovanja za Nalogodavca poveri podposredniku posebnim Ugovorom uz obavezu da nalogodavca o zaključenju takvog Ugovora obavesti u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja, osim ukoliko Ugovorom o posredovanju nije izričito isključeno pravo na zaključenje Ugovora o podposredovanju. Navedenim Ugovorom o podposredovanju ne mogu biti ugovorene nikakve dodatne obaveze za nalogodavca.

X ODGOVORNOST ZA ŠTETU

10.1 Podrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika

10.2 Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

10.3 Posrednik ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru).

10.4 Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slučaju da mu je zakupodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu a on tu informaciju prikrio od Nalogodavca – zakupca). Posrednik ne odgovara za ispunjenje odnosno ne ispunjenje ugovorenih obaveza bilo zakupodavca ili zakupca.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

11.1 Nalogodavci i treća lica sve svoje sugestije, primedbe, pohvale, obaveštenja ili reklamacije mogu dostavljati posredniku pisanim putem na adresu  Agencija za nekretnine "EURORENT" Beograd, Takovska 45, Poslovni centar TAKOVO, elektronskom poštom na adresu posredovanje@eurorent.rs putem telefona 011/ 3293-161 kao i neposredno u poslovnim prostorijama Posrednika.

11.2 Na odnose između Nalogodavca i Posrednika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja a nisu ugovoreni Ugovorom o posredovanju, primenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

11.3 U slučaju spora nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

Posrednik Agencija za nekretnine "EURORENT" Beograd

 

Cenovnik

za izvršene usluge posredovanja u zakupu nepokretnosti iznos posredničke naknade zavisi od:
- iznosa mesečne zakupnine i naplaćuje se zakupodavcu i zakupcu u procentu od zakupnine
- ugovorenog trajanja zakupa i naplaćuje se zakupodavcu i zakupcu u procentu od postignutog iznosa mesečne zakupnine.

MESEČNA
ZAKUPNINA
UGOVORENO TRAJANJE ZAKUPA POSREDNIČKA NADOKNADA POSREDNIČKA NADOKNADA EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE
do 1000 eur do 11 meseci 50% 40%
preko 1000 eur Min 11 meseci 100% 80%
1. Dnevna zakupnina Min 3 dana 10% od cene aranžmana
2. Kratkoročno izdavanje do 6 meseci 10%/mesečno
3. Procena tržišne cene nepokretnosti 100 – 500 eura

NA PROPISANI CENOVNIK SE DODAJE ZAKONSKA STOPA PDV-a
Agencija EURORENT je u sistemu PDV-a.

OBJAŠNJENJE CENOVNIKA

1. Posrednička provizija kod zakupa je u procentnoj visini vrednosti mesečne zakupnine i plaća se posredniku prilikom sklapanja Protokola, Predugovora ili Ugovora o zakupu. Posredničku proviziju plaća nalogodavac zakupodavac za poslove precizirane opštim uslovima poslovanja i zakupac za poslove precizirane opštim uslovima poslovanja.
2. Troškovi posrednika koji prevazilaze troškove vrednosti 30% posredničke provizije posredniku nadoknadjuje nalogodavac zakupac ili zakupodavac/ i ovi troškovi ne ulaze u cenu posredničke provizije.
3. Izlazak na teren, razgledanje predmetne nepokretnosti i stavljanje dokumentacije na uvid naplaćuju se po JEDNOM izlasku od 10 do 50 evra u zavisnosti od vremena provedenog na terenu. Ukoliko se posrednički posao realizuje ovi troškovi ulaze u cenu posredničke provizije.
4. Vanredni troškovi koji nastanu po zahtevu zainteresovane strane naplaćuju se prema stvarnim nastalim troškovima.

Angažovanje Agencije za nekretnine "EURORENT" od strane nalogodavca, odnosno zainteresovane strane - pismeno, podrazumeva se da je zainteresovana strana upoznata sa ovim cenovnikom i opštim uslovima poslovanja koji su javno dostupni i samim tim zainteresovana strana prihvata sve obaveze koje iz predmetnog dokumenta proističu.
Zainteresovana strana je bezpogovorno saglasna, uz odricanje prava na žalbu ili tužbu sudu, da Agencija za nekretnine "EURORENT" može naplatu svojih potraživanja izvršiti i sudskim putem, a u sladu sa napred navedenim dokumentom.

Poslednje pregledano